5 Azauchikawa Tsuchidate Shiwacho Shiwagun Iwate 028-3453 Japan
5 Azauchikawa Tsuchidate Shiwacho Shiwa District Iwate Prefecture 028-3453 JP