45352 Shinzaikeminamimachi Nadaku Kobe City Hyogo 657-0864 Japan
45352 Shinzaikeminamimachi Nadaku Kobe Hyogo Prefecture 657-0864 JP