matsuura.png
Yanaginomoto-19 Oasacho Ikenotani, Naruto, Tokushima Prefecture 779-0303, Japan

Brand: NARUTOTAI (鳴門鯛)

Video