37623 Oishiminamimachi Nadaku Kobe City Hyogo 657-0852 Japan
37623 Oishiminamimachi Nadaku Kobe Hyogo Prefecture 657-0852 JP
079-558-0306079-558-0306