1-3-1 Sawamachi Katsuyama City Fukui 911-8585 Japan
1-3-1 Sawamachi Katsuyama-shi Fukui-ken 911-0801 JP