474 Shimotakino Kato City Hyogo 679-0212 Japan
474 Shimotakino Katō-shi Hyōgo-ken 679-0212 JP