Urban Sake Verified!
shigure.jpg
277 Church Street, New York, NY, United States

Mon – Sat 5pm – 1am
Closed Sundays