35430 Hatsusamujujo Nishiku Sapporo City Hokkaido 063-0830 Japan
35430 Hatsusamujujo Nishiku Sapporo Hokkaido Prefecture 063-0830 JP