581-1 Yoshizaki Nagaoka City Niigata 940-2313 Japan
581-1 Yoshizaki Nagaoka-shi Niigata-ken 940-2313 JP