1 Takeoka Futtsu City Chiba 299-1621 Japan
1 Takeoka Futtsu-shi Chiba-ken 299-1621 JP
0439-67-00270439-67-0027