71-7 Chuo Shintotsukawacho Kabatogun Hokkaido 073-1103 Japan
71-7 Chuo Shintotsukawacho Kabato District Hokkaido Prefecture 073-1103 JP
0125-76-23410125-76-2341