1389 Koshinohara Yasu City Shiga 520-2331 Japan
1389 Koshinohara Yasu-shi Shiga-ken 520-2331 JP
077-587-0020077-587-0020