1319 Goudo Omaezaki City Shizuoka 437-1613 Japan
1319 Goudo Omaezaki-shi Shizuoka-ken 437-1613 JP
0537-86-30120537-86-3012