307 Iwashigashima Yaizu City Shizuoka 425-0032 Japan
307 Iwashigashima Yaizu-shi Shizuoka-ken 425-0032 JP