1257 Konosu Naka City Ibaraki 311-0133 Japan
1257 Konosu Naka-shi Ibaraki-ken 311-0133 JP